Spanish Harlem
     - Ben E. King
Charts: #10 Jan 61